Xây dựng cấu hình

Trang 1 Chọn CPU

Tên

Giá

Clear

Thương hiệu

SOCKET

4.500.000  4.090.000 
5.900.000 
51.590.000 
36.050.000 
25.780.000 
22.920.000 
5.840.000 
1
2
...
5